matthias kaiser ceramics

Recent Exhibition

Matthias Kaiser x Kazuto Yoshikawa, Analogue life, Nagoya
15. - 23.07.2017

Plant Life - Pots for plants, Flow gallery, London
30.06. - 19.08.2017

Gold and Green: Matthias Kaiser x Hsian Jung Chen, Pon Ding, Taipei
13.05. - 11.06.2017